top of page
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1.    Al onze prijsopgaven worden gedaan zonder verbintenis en vrijblijvend. Prijsverhogingen, welke geschieden tussen besteldatum en leverdatum, kunnen toegepast worden. BTW is niet inbegrepen en is ten laste van de koper.
2.    Kwaliteitsklachten, behoudens verborgen gebreken, moeten gedaan worden binnen 48 uur na levering. Kwantiteitsklachten worden onmiddellijk gemeld op leveringsbon. Alle klachten moeten zeker gemeld voor het verwerken der goederen. Protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum.
3.    De leveringstermijnen die we in onze opgaven vermelden, zijn altijd ten titel van inlichting.
4.    Indien de levering overeengekomen is «franco op de werf» wordt hierdoor verstaan: «op goed berijdbare baan, en op een plaats die gemakkelijk bereikbaar is voor de gebruikte vervoermiddelen». Onze vrachtvoerders hebben de opdracht de verharde en goed berijdbare weg niet te verlaten. Wanneer zij dit toch doen, op verzoek van de klant om de materialen zo dicht mogelijk bij het werk te kunnen lossen, geschiedt dit volledig op de verantwoordelijkheid van de klant, zowel wat eventuele beschadiging aan ons eigen materiaal betreft als beschadiging aan de eigendom van de klant of die der derden. Eventuele depannagekosten en nutteloos tijdverlies vallen steeds ten laste van de klant. Indien de goederen omwille van de plaatsgesteldheid of op verzoek van de klant op de openbare weg moeten geplaatst worden, dan is de klant hiervoor aansprakelijk  zowel ten aanzien van de gebruikers der openbare weg, als ten aanzien van de overheid. Hij dient tevens in te staan voor de betaling van alle boetes en kosten die ter zake zouden geheven worden ten laste van onze firma.
Voor kleinere leveringen kunnen vervoerskosten aangerekend worden.
5.    Alle materialen zijn over het algemeen van licht naar zwaar genuanceerd. Daarom is het absoluut noodzakelijk alle stenen, tegels of pannen… enz. van éénzelfde levering goed doorheen te mengen bij het verwerken. In geval van bijleveringen is een verschil in tint of nuancering mogelijk.
6.    Verglaasde tegels worden verkozen om hun mooie kleuren en het gemakkelijk onderhoud. De glazuurlaag is evenwel niet onverslijtbaar en kan geen enkele klacht verrechtvaardigen.
7.    Geleverde materialen worden niet teruggenomen.
        Bij afwijking van dit principe en na onze voorafgaande toestemming tot terugname van materialen in perfecte staat, houden wij ons het recht voor deze terug te betalen aan 70 % van de oorspronkelijke gefactureerde waarde.
8.    Verpakkingen die aangerekend worden in consignatie, worden slechts terugbetaald indien ze in goede staat in onze magazijnen worden teruggebracht door de zorgen van de klant, binnen de 3 maanden na leveringsdatum.
9.    Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn onze facturen contant betaalbaar te Kalken en uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum. Wij verzaken geenszins aan dit recht door het trekken van wissels. De op hun vervaldag onbetaalde facturen zullen na een eerste aanmaning van gerechtswege een conventionele intrest opbrengen van 12%. In geval van niet contante betaling en in elk geval wanneer het bedrag niet is betaald na 30 dagen eind maand van levering wordt het bedrag van de factuur van rechtswege en na de eerste aanmaning verhoogd met 10% en met een minimum van 50 Euro als schadebeding. Daarenboven kunnen bij niet-tijdige betaling verdere levering der bestelde materialen uitgesteld en stopgezet worden. Wanneer de koper een geplaatste bestelling annuleert is er een minimale forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de waarde der bestelling, met een eenzelfde minimum van 50 Euro.
10.    Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor verwondingen of alle rechtstreekse schade van gelijk welke aard veroorzaakt door een verkeerde inwerkstelling of door het verkeerde gebruik van de door ons verkochte goederen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade ten gevolge van overmacht, toeval of onvoorziene omstandigheden bij de uitvoering.
11.    Wij worden tevens ontlast van onze leveringsplicht:
A)    in het geval de koper weigert voldoende en aanvaardbare waarborgen te geven nopens de betaling.
B)    ingeval van verandering in de toestand van de koper, door overlijden, bankbreuk, onbevoegdheden, protest van een aangenomen wissel, fusie, opslorping of vereffening van de maatschappij.
12.    Zolang de koopprijs niet ten volle is betaald behouden wij het eigendomsrecht over alle geleverde goederen, en dit in afwijking op art. 1583 BW. De koper is verplicht de niet-betaalde goederen op eerste verzoek terug te geven en machtigt ons (of degenen die wij daartoe zouden aanstellen) nu reeds om wanneer nodig de plaatsen te betreden waar onze goederen zich bevinden, teneinde ze aldaar terug te nemen.
13.    Alle geschillen en betalingsvorderingen vallen onder de bevoegdheid van de te Dendermonde zetelende rechtbanken.
14.    Bouwmaterialen De Gelder bevestigt dat in het kader van de samenwerking door haar verkregen persoonsgegevens, enkel zullen gebruikt worden binnen het bedrijf zelf en onder geen beding ter beschikking zullen gesteld worden aan derden. De klant heeft het recht zijn persoonlijke gegevens te laten verwijderen, te corrigeren, zich te verzetten tegen verwerking van zijn gegevens, inzage te nemen van zijn persoonsgegevens (met recht op kopij ervan binnen de maand), op overdraagbaarheid van zijn gegevens (naar een andere verwerker) en de persoonsgegevens niet te zien onderworpen worden aan geautomatiseerde besluitvorming. De klant verklaart kennis genomen te hebben van deze mogelijkheden.

 
bottom of page